תנאי שימוש 

כללי

 1. תנאי שימוש אלו ("תנאי השימוש"), הינם של רובע הוד השרון בע"מ, ח.פ. 516575107 ("מפעילת האתר" או "המפעילה") והם חלים על כל שימוש שנעשה באתר מפעילת האתר ("האתר") ובשירותים המסופקים באתר. הגלישה באתר והגישה אל המוצרים והשירותים, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 2. מפעילת האתר הינה המפעילה של מסעדת רובע הוד השרון, ברחוב הנשיאים 1, הוד השרון ("המסעדה").
 3. הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן ועל כל התקשרות שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהל האתר כהגדרתו להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. בעצם השימוש הנך באתר, הנך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש.
 4. מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לבטל ו/או לשנות את ההוראות והתנאים האמורים בתנאי שימוש זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי כאמור, האמור יחול על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי.
 5. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 6. לעניין תנאי שימוש אלו, "משתמש" או "לקוח" הינו – כל אדם או תאגיד, העושה שימוש כלשהו באתר. במידה והמשתמש הינו מתחת לגיל 18, השימוש באתר מותנה בקבלת אישור הורה ו/או האפוטרופוס של אותו משתמש (כהגדרתו בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962) לתנאי השימוש. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כהסכמתם לביצוע הרכישה באתר על ידי המשתמש הקטין.

השימוש באתר; אחריות המשתמש

 1. מבלי לפגוע בכל זכות חוקית העומדת לרשותה, מפעילת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום באופן זמני ו/או קבוע את הגישה של מי ממשתמשי האתר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ומבלי הצורך לנמק זאת.
 2. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי ו/או הפסד ו/או חסרון כיס, להלן: "נזק" שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מפעילת האתר לא תהיה אחראית לנזק כלשהו שייגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה באתר, ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או משתמש ו\או צד ג' כלשהו. מפעילת האתר אינה אחראית לשימוש שיעשה על ידי לקוח ו/או משתמש ו\או כל צד ג' אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר. שימוש במידע ובפרטים אישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, ייעשו בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר ("מדיניות הפרטיות"). 
 3. השימוש באתר מהווה אישור מטעם המשתמש בו לשימוש במידע ובפרטים כאמור בתנאים המפורטים במדיניות הפרטיות שלהלן, והצהרה מטעם המשתמש כי כל המידע והפרטים שימסרו על ידו נכונים ומדויקים וכי יימסרו מרצונו החופשי. אין כל חובה חוקית למסור את המידע המבוקש באתר.
 4. רישומי האתר, לרבות רישומים אלקטרוניים, בדבר הפעולות המתבצעות באתר ולרבות פרטים שהוזנו על ידי המשתמש, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 5. השירותים העשויים להיות מוצעים באתר מעת לעת (והעשויים להשתנות) הם: (א) יצירת קשר עם מפעילת האתר; (ב) עיון בתפריט המסעדה; (ג) הזמנת מקום למסעדה, באמצעות קישור למערכת חיצונית המופעלת על ידי טאביט טכנולוגיות בע"מ ("טאביט") ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של טאביט; (ד) אפשרות לרכישת גיפט קארד למימוש במסעדה ו/או במסעדות נוספות של הקבוצה (בכפוף לתנאי השימוש מערכת הגיפט קארד), באמצעות קישור למערכת חיצונית המופעלת על ידי טאביט  ("מערכת הגיפט קארד") ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של מערכת הגיפט קארד; ו- (ה) הזמנת משלוח של מוצרים/מנות מהמסעדה, אשר עשוי להיות מופעל באמצעות מערך משלוחים חיצוני ("השירותים החיצוניים באתר").

הגבלת אחריות המפעילה 

 1. השירותים הניתנים באמצעות האתר ו/או ההתקשרויות מכוחו, מוצעים לך כמות שהם (AS IS). המפעילה לא תישא באחריות כלשהי באשר לשירותים הניתנים (בכפוף לכל דין).
 2. בשום מקרה המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, כתוצאה מהשימוש באתר ו/או בקישורים המופיעים בו ו/או בשירותים החיצוניים באתר.

הפרטים האישיים; מידע אישי שנמסר באתר; השירותים החיצוניים באתר

 1. ייתכן ועל מנת  לעשות שימוש בשירותים באתר ו/או בשירותים החיצוניים באתר, תתבקש למלא מספר פרטים אישיים לרבות (אך לא רק): שם פרטי ושם משפחה, מספר טלפון כתובת דוא"ל אלקטרוני ("הפרטים"). ייתכן ובמסגרת השימוש בשירותים החיצוניים, תידרש גם למסור אמצעי תשלום, בהתאם ובכפוף לדרישות הגורמים המפעילים את השירותים החיצוניים באתר
 2. יודגש כי במסגרת מילוי הפרטים באתר המפעילה, אינך חייב למסור את הפרטים והאמור תלוי ברצונך החופשי בלבד. יחד עם זאת, לטובת השימוש בשירותים המוצעים באתר ו/או בשירותים החיצוניים באתר, הינך נדרש למלא את הפרטים. ללא מילוי הפרטים לא יתאפשר לקבל את השירותים החיצוניים באתר.
 3. מפעילת האתר עשויה להשתמש במידע האישי או בפרטים שיימסרו לה במסגרת השימוש ורכישת השירותים באתר, בהתאם למדיניות הגנת הפרטיות, כמפורט להלן. המידע שיימסר במסגרת השימוש בשירותים החיצוניים באתר, לא יישמר אצל מפעילת האתר ולא ייעשה בו שימוש על ידי מפעילת האתר. ייתכן ומפעילי השירותים החיצוניים באתר ישמרו את המידע שנמסר להם, בהתאם ובכפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטית של כל אחד ממפעילי השירותים החיצוניים באתר. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד מפעילת האתר בגין שמירת המידע ו/או השימוש במידע באמצעות מפעילי השירותים החיצוניים באתר.  
 4. המחירים המוצגים באתר ו/או בשירותים החיצוניים באתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ, אלא אם צויין אחרת במפורש ("התמורה"), אולם הם אינם כוללים דמי משלוח (ככל שיהיו כאלה וכפי שיוצג באתר לענין זה. 
 5. מפעילת האתר לא תישא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שהזמנה של משתמש לא תתקבל במערכת השירותים החיצוניים באתר בשל בעיה טכנית או כל תקלה שאינה בשליטתה. מובהר להסרת כל ספק, האתר אינו המפעיל ו/או האחראי לשירותים החיצוניים באתר, וכל פעולה שהיא בקשר לכך תהיה גם בהתאם למדיניות הפרטיות ותנאי השימוש של אתר השירותים החיצוניים. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בקשר לכך כלפי מפעילת האתר.
 6. תמהיל השירותים המוצגים באתר והמוצעים למכירה/לשיווק בו, נתון לשיקול דעתה של מפעילת האתר, אשר רשאית לעדכן את השירותים, להחליפם, לחדול מהצעתם, להסיר מוצרים שאזלו מהמלאי, וכיו"ב והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. מפעילת האתר רשאית לעדכן, מעת לעת, את מחירי השירותים באתר, וזאת מבלי שתידרש ליתן על כך הודעה מוקדמת. המחיר המחייב הוא המחיר שנמסר ללקוח בעת השלמת הליך הזמנת השירות באתר.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבהם הינם רכושה של המפעילה בלבד.
 2. זכויות הקניין הרוחני חלות, בין השאר, על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב שלו, תכנים וקבצים הכלולים בו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו.
 3. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשדר, להעמיד לרשות הציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על-ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי, בין אם אלקטרוניים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי או דרך אחרים, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהמפעילה.
 4. חל איסור מוחלט לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג crawlers ,robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. 
 5. כמו כן אין להציג את האתר בעיצוב או בממשק גרפי שונים מאלה שעיצבה להם המפעילה, אלא בכפוף לקבלת הסכמת המפעילה בכתב ומראש.
 6. המותג/השימוש בשם: "רובע" ו/או Rova, סימני המסחר של המפעילה המוצגים באתר (בין אם נרשמו ובין אם לאו) הם כולם רכושה הבלעדי של המפעילה ו/או מי מטעמה בלבד (בהתאם להסכמות בין בעלי המניות של המפעילה). אין להשתמש בכל שם, סימן או סמליל ('לוגו') הזהה או דומה באופן מטעה לסימני המסחר, לסמלילים או לשמה של המפעילה בלא קבלת הסכמתה המפורשת של המפעילה מראש ובכתב.

מדיניות הפרטיות 

 1. אנו מכבדים את פרטיותך, וננהג במידע אישי אודותיך (כהגדרתו לעיל), בהתאם להוראות הדין ובכלל זה בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981. מידע אודותיך אשר נמסר באתר (להבדיל ממידע אשר נמסר למפעילי השירותים החיצוניים באתר) למפעילה (ככל שיימסר על ידך מידע כאמור) או מידע אשר נאסף על ידה במהלך שימושך באתר, יישמר בהתאם להוראות החוק הנ"ל ובכפוף לכל דין ובהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.
 2. ייתכן ובמסגרת השימוש באתר, מפעילת האתר תאפשר לך להירשם לרשימת תפוצה (ניוזלטר), במסגרתו ייתכן ותקבל עדכונים מעת לעת בנוגע לאירועים של מפעילת האתר ו/או במסעדה ו/או במסעדות נוספות המופעלות על ידי מפעילת האתר ו/או על ידי חברות אחיות ו/או על ידי חברות קשורות ו/או עסקים קשורים. לא חלה עלייך חובה חוקית למסור את המידע, אך אי מסירתו עשוי למנוע ממפעילת האתר לספק לך את השירותים המוצעים באתר (כולם או חלקם).
 3. בעת השימוש באתר ייתכן וייאסף מידע, באמצעות Cookies, על היסטורית השימוש, זמני השימוש ופעולות שביצעת באתר. המידע אינו מזהה אותך אישית והוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. מפעילת האתר רשאית להשתמש במידע זה לצרכים סטטיסטיים, לרבות העברתו לצדדים שלישיים, כל עוד הנתונים אינם מזהים אותך באופן אישי במאמץ סביר. תוכל להפסיק את איסוף הנתונים דרך Cookies באמצעות שינוי הגדרות הדפדפן שלך.

אבטחת מידע וסודיות

 1. אנו עושים ונעשה כמיטב יכולתנו לשמור על פרטיות ואבטחת המידע של משתמשי האתר. יחד עם זאת, אין באפשרותנו להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות לשרתים בהם מאוחסן המידע או מפני חדירות למחשבינו ועשיית שימוש במידע, בשירותים, חשיפתם או שימוש בהם לרעה על ידי גורמים עוינים. אם קרתה פעולה כאמור, וכל עוד ננקטו אמצעי אבטחה סבירים, לא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעילה ו/או מי מטעמה. אנו ממליצים כי תנקוט באמצעי הגנה הולמים מפני חדירת וירוסים למכשיר באמצעותו נעשה שימוש באתר.

הפניות 

 1. ייתכן שיוצג באתר תוכן של צדדים שלישיים, או שתהיה הפניה לאתרים או אפליקציות של צדדים שלישיים. עצם הצגת התוכן או ההפניה לצדדים שלישיים אין משמעה אישור של המפעילה או לקיחת אחריות לתוכן או להפניה. כל גישה לאתר אחר ו/או שימוש בהם הינה על אחריותו האישית של המשתמש. 

שינוי ו/או הפסקת פעילות האתר וסיום התנאים

 1. המפעילה רשאית, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק באופן קבוע ו/או לזמן מוגבל, את האתר ו/או חלק משירותי האתר. בעצם השימוש באתר, הנך מביע את הסכמתך כי המפעילה לא תהיה אחראית לאובדן מידע ו/או נזקים כלשהם הנובעים או הקשורים בהחלטה כאמור.
 2. כמו כן, המפעילה רשאית בכל עת, לחסום ו/או להגביל באופן זמני או קבוע גישת מזמין לאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות המפעילה על פי כל דין.
 3. הוראות תנאי שימוש אלו, אשר על פי טבען שורדות את סיום ההתקשרות יישארו בתוקף וימשיכו לחול אף לאחר סיום ההתקשרות.

סמכות שיפוט וברירת הדין

 1. השימוש באתר ובשירותים/ההתקשרויות המוצעות באמצעותו כפוף לחוקי מדינת ישראל בלבד. סמכות השיפוט הייחודית בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר ו/או תנאי השימוש תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב יפו בלבד.

פניה למפעילת האתר

 1. בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם מפעילת האתר תוכל לפנות אלינו באמצעות הדוא"ל: mate@gmail.com
דילוג לתוכן